Betaling

Vergoeding behandelingen zorgverzekeraars

Verzekering:

Uw Psychiater | Busard & Partners werkt sinds 1 januari 2018 zonder contracten met alle zorgverzekeraars. Een contract past niet bij onze behandelfilosofie van korte wachtlijsten, korte wachttijden en zorg op maat.

 

Dit zou kunnen leiden tot een forse reductie van betaling door de zorgverzekeraars aan Uw Psychiater | Busard & Partners en andere routing van afrekenen. Bij een naturapolis, selectief- of budgetpolis wordt Uw Psychiater | Busard & Partners als niet-gecontracteerde zorgaanbieder 25% tot 35% gekort op de geldende tarieven.

 

Restitutiepolissen daarentegen vergoeden bijna altijd het volledige behandeltarief.

Wij vragen daarom aan onze patiënten om een restitutiepolis af te sluiten.

De landelijk tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en zijn terug te vinden op https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243890_22/1/

 

Gemiddeld kost een behandeling bij Uw Psychiater | Busard & Partners €3.000,- per jaar en kan oplopen tot wel €8.500,- per jaar afhankelijk van de DBC tijd die de behandeling vergt.

 

De eigen bijdrage, die door ons van u gevraagd zou kunnen worden, zou dan tussen €1.000,- en €3.500,- per DBC  jaar kunnen liggen, het verschil dat niet aan Uw Psychiater | Busard & Partners wordt uitgekeerd.  Uw Psychiater | Busard & Partners wil dit verschil niet bij u in rekening  brengen, dat zou ook niet passen bij onze filosofie van patiëntvriendelijkheid.

Eigen bijdrage

In tegenstelling tot enkele andere vormen van zorg geldt voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in 2016 geen eigen bijdrage. Dit betekent dat je, afgezien van het eventueel verplicht en/of vrijwillig eigen risico, niet extra hoeft bij te betalen voor onze zorg. Neem contact op met de zorgverzekeraar indien je meer wilt weten over de eigen bijdrage.

Familie, vrienden en betrokkenen

De behandelaren van Uw Psychiater betrekken in sommige gevallen familie, vrienden of andere betrokkenen in de behandeling van een cliënt. Hiervoor is geen betaling vereist.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Verplicht eigen risico:

Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag, dat je zelf betaalt als je zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico in 2020 bedraagt  € 385,- per jaar per verzekerde. Indien je een behandeling bij Uw Psychiater krijgt, kan jouw zorgverzekeraar het eventuele eigen risico wat je nog open heeft staan achteraf bij je in rekening brengen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

 

Vrijwillig eigen risico:

Je kan bovenop het verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij je in rekening brengen na afloop van de behandeling. Je kan contact opnemen met je zorgverzekeraar indien je meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of het bedrag wat nog openstaat.

No-show, een afspraak afzeggen

Ja kan een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. We geven daaraan de voorkeur om dit via mail (info@uwpsychiater.nl) te doen. Als u de voicemail krijgt spreek dan uw bericht in.

Als de afspraak binnen 24 uur vóór de behandeling wordt afgezegd of wanneer er sprake is van een “no-show,” brengt Uw Psychiater € 50,- bij je in rekening. Dit wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Indien je (nog) niet verzekerd bent, of verzekerd bent in het buitenland, dan kun je gewoon bij Uw Psychiater terecht voor behandelingen. Je betaalt dan meestal de behandeling zelf.

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

1. Overeenkomst en de kleine lettertjes

Als u zorg krijgt van Uw Psychiater, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden ggz. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding in de instelling.

In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar de zorginstelling en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld.

 

Kleine lettertjes uitgelegd

GGZ Nederland, de LPGGZ, NPCF en Consumentenbond hebben de algemene leveringsvoorwaarden ggz samen opgesteld. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden. Ook Uw Psychiater houdt zich hieraan. U kunt de voorwaarden vinden op onze website. Kleine lettertjes zijn moeilijk te lezen. Daarom vindt u hier heel in het kort wat de voorwaarden regelen.

 

2. Wanneer gelden de voorwaarden?

De voorwaarden gelden bij (ambulante) behandeling of begeleiding in de zorginstelling. Daarbij is het steeds wel zo, dat de voorwaarden gelden voor zover dat mogelijk is.

 

3. Familie en naastbetrokkene(n)

Familie en/of naastbetrokkenen van u hebben recht op overleg met de zorgverlener over de zorg die u krijgt. Maar alleen als u dat ook wilt. Het kan zijn dat u er bezwaar tegen heeft dat uw behandelaar met uw familie overlegt. Dan spreekt Uw Psychiater met u af hoe het contact met familie of anderen verloopt.

 

4. Recht op duidelijke informatie

Het is voor u belangrijk dat u alle informatie krijgt die nodig is om goed te kunnen besluiten wat u voor zorg wil hebben.

De algemene leveringsvoorwaarden ggz sommen op wat voor informatie de zorginstelling u moet geven. Bijvoorbeeld informatie over de behandelingsmogelijkheden, over de intake, over uw rechtspositie, enz.

 

5. Toestemming en begin van de zorg

U sluit alleen een overeenkomst af met Uw Psychiater als u dat wil. U geeft daarvoor toestemming. Uw zorgverlener kan vervolgens pas zorg verlenen als u het eens bent met de zorg: het behandelingsplan (Zorgverzekeringswet). In de praktijk zal het zo zijn, dat uw zorgverlener met u bespreekt wat er gaat gebeuren en vervolgens de zorg begint, tenzij u het daar niet mee eens bent.

Als u twijfelt, helpt Uw Psychiater u met een second opinion.

 

6. Zorgdossier

Uw zorgverlener legt alles wat voor u van belang is bij de zorgverlening vast in een zorgdossier.

 

7. Verantwoorde zorg en veiligheid

De zorginstelling wil goede kwaliteit zorg leveren. In de leveringsvoorwaarden staat wat daarmee wordt bedoeld. Het houdt ook in dat Uw Psychiater zorgt voor veiligheid, hygiëne, etc. Ten slotte bepalen de voorwaarden wat er gebeurt in noodsituaties.

 

8. Zorg op afspraak en ketenzorg

Goede informatie over een afspraak is voor u belangrijk. De zorginstelling houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Als u niet kunt komen, geeft u dat uiterlijk 24 uur van tevoren door.

Het kan zijn dat bij de zorg meerdere zorgverleners zijn betrokken. Uw Psychiater geeft u daar alle informatie over.

 

9. Verplichtingen van de patiënt

Niet alleen de zorginstelling heeft verplichtingen volgens de algemene leveringsvoorwaarden ggz, maar ook u als patiënt.

U dient zich te legitimeren en aangeven bij wie u bent verzekerd. Daarnaast geeft u door wie de instelling in geval van bijvoorbeeld nood kan bereiken. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar of begeleider, dient u dat tijdig te melden. Verder bent u verplicht om alle voor de zorg noodzakelijk informatie over uzelf te geven. Het is mogelijk, dat u op een wachtlijst komt. Als u zich dan door een andere zorginstelling laat helpen, dient u dat door te geven. U dient zich aan de huisregels te houden en aan veiligheidsvoorschriften.

Als de zorg niet valt binnen de verzekering, krijgt u daarvoor een rekening.

 

10. Ontslag uit de instelling, einde overeenkomst en nazorg

De overeenkomst over de zorg eindigt als u naar een andere zorginstelling wordt overgeplaatst, als u de overeenkomst opzegt of als de zorginstelling dat doet. Voor de Uw Psychiater gelden daarbij bijzondere regels. Zo mag de instelling dat alleen doen als de verzekeraar de zorg niet meer financiert. Ook als u zich niet aan de afspraken houdt en de zorginstelling u daarop herhaaldelijk heeft aangesproken.

In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staan nog meer regels voor de opzegging door de zorginstelling.

In alle gevallen is de zorginstelling u behulpzaam bij het zoeken naar eventueel andere zorg. Dit alleen binnen de mogelijkheden die de zorginstelling heeft.

 

11. Klachten en Geschillen

Uw Psychiater heeft een regeling voor het indienen van klachten en zij zorgt dat u weet hoe u een klacht kan indienen. Als het gaat om het vergoeden van schade van minder dan € 5.000 dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorginstellingen in Den Haag: www.degeschillencommissie.nl.

 

 

Meer weten?

Wilt u zelf de algemene voorwaarden ggz lezen, dan kunt u deze opvragen bij uw zorgverlener of vinden op www.uwpsychiater.nl

 

 

Bijlage

 

Bijlage of verwijzen naar voorwaarden?

 

U heeft recht op informatie over:

 

 

 1. de intake, verdere zorgverlening en indien van toepassing verblijf;
 2. de relevante cliënten- en familieorganisaties;
 3. de cliëntenraad en de familieraad indien aanwezig;
 4. de klachten- en geschillenregeling;
 5. de patiëntenvertrouwenspersoon en indien aanwezig de familievertrouwenspersoon;
 6. de rechtspositie van de patiënt, waaronder ingeval van wilsonbekwaamheid;
 7. de huisregels;
 8. kosten, eigen bijdrage en betaling voor kosten voor aanvullende diensten;
 9. hoe wordt omgegaan met de geldende regeling voor omgang met familie en naastbetrokkenen;
 10. de zorginstelling, waaronder ten minste informatie over de bereikbaarheid in geval van nood en de eventuele website en informatie over andere relevante instanties in de regio;
 11. het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek en de mogelijkheid dit te weigeren;
 12. in hoofdlijnen het beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken waaronder wilsverklaringen, zoals crisiskaart, zelfbindingsverklaring, non-reanimatie en verzoek om euthanasie.
 13. de diagnose, de prognose en onzekerheden daarbij;
 14. de zorgopties en het doel, de aard, de kans op succes en de mogelijke risico’s mede aan de hand van eventueel eerdere ervaringen van de patiënt;
 15. de te verwachten gevolgen van de zorg en de neveneffecten (zoals pijn, hinder of sociale gevolgen);
 16. de naam van de verantwoordelijke zorgverlener en die van andere betrokken zorgverleners;
 17. de ervaring van de betrokken zorgverleners;
 18. overige aspecten, zoals de wachttijd en (aanvullende) kosten.

 

Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ

Was mit dem Bonusguthaben ohne Einzahlung klappt, das funktioniert natürlich auch mit Freispielen. Dabei können alte Casinos oft nicht mithalten. So kann man nämlich online glücksspielen mit virtuellem Geld, aber zum Beispiel auch um echtes Geld. Ein neues Online Casino muss sich attraktiv auf dem Markt positionieren, um Spieler von sich zu überzeugen.

Registrieren Sie sich und Sie erhalten direkt 50 Freispiele. Aus diesem Grund analysieren und kontrollieren wir alle Online-Casino-Websites und fügen jeden neuen Bonus, den wir entdeckt haben, unserer Datenbank hinzu. Es braucht keine lange Registrierung, alles ist wunderbar einfach und smart aufgebaut. Willkommensbonus Jonny Jackpot. Auch hier kommt es ganz auf Ihre persönlichen Vorlieben an.

Die Freispiele haben die Eigenheit, entweder mit oder ohne Einzahlung zu sein – manchmal auch beides in einem Bonus Paket. Deshalb listen wir Ihnen unsere Favoriten auf und aktualisieren https://nieuwecasinos-nl.com unsere Liste ständig. Dennoch denke ich, dass sich der Besuch auf neuen Casinoseiten für euch lohnen kann. Mitunter definieren sie die Einsatzgrenze auch als prozentualen Anteil eures Guthabens. Um die Lizenz aus Schleswig-Holstein zu erhalten, mussten die Casinos sehr harte Überprüfungen über sich ergehen lassen.

Beispiel: ViP Level bei Mr. Ganz besonders attraktiv sind solche Boni, die es einfach mal aufs Haus gibt. Bei jedem diesen Anbietern kann man sowohl um Geld als auch kostenlos spielen und sich dabei keinerlei Sorgen wegen Sicherheit und Schutz machen. Sie können das Online Casino kostenlos spielen. Mindestumsatz liegt beim fachen des Bonusbetrags.

Jetzt Spielen. Hier muss dann einfach das Gesamtpaket stimmen. Dies bedeutet, dass Sie Benachrichtigungen erhalten können, wenn Zahlungen bestätigt wurden und wenn Sie Geld erhalten. Als sehr frustrierend wird die Tatsache empfunden, dass es häufig nicht möglich ist, Geld auszuzahlen, während ein Bonus aktiv ist. Casinospiele jetzt spielen. Kreditkarten wie Visa und Master werden von seriösen Online Casinos ebenfalls als Zahlungsmethode angeboten.

Die besten Klarna Sofort Casinos. Kein Casinoanbieter muss zwingend einen Bonus anbieten, aber alle machen es denn es hat für beide Seiten einige Vorteile. Zahlungsmethoden Es gibt https://krooncasinoideal.com/review/kroon-casino/ Angebote, bei denen du einen Casino Bonus bekommst, wenn du bestimmte Zahlungsmethoden nutzt. Hierbei gelten verschiedene Umsatzbedingungen, die sich von Casino zu Casino und teilweise von Bonus zu Bonus entscheiden. Das muss der Spieler in den Nutzerbedingungen überprüfen. Casino Boni sind einfach fan-tastisch.

Bei jedem diesen Anbietern kann

Ohne Anmeldung. Die Höhe des Bonus kann dabei bis zu Euro erreichen. Sie haben gewonnen. LV BET.

Für unsere Spieler hat der Betreiber ein besonders Willkommenspaket geschnürt, damit Sie das gesamte Portfolio an Live-Games und Slots voll auskosten können. Genauso überprüfe ich gründlich die Sicherheit der Personalangaben und die Lizenzierung, um einen seriösen und https://leeuwslots.com/casino/ zuverlässigen Bericht zu erstellen. Gerade die Nichtbeachtung der Bonus Bedingungen kann in späterer Folge zu ungewollten Verzögerungen führen.

Informatie betreffende het CoronavirusVoorzorgsmaatregelen m.b.t. COVID-19

Geachte heer/mevrouw,

 

Vanaf 11 mei gaat de praktijk weer open voor behandeling.

U bent dan weer welkom, wel binnen de vigerende regels met betrekking tot corona uit voorzorg voor uw en onze veiligheid.

Enkele behandelaren blijven ook dan nog vanuit huis werken. Uw eigen behandelaar zal u zelf nog informeren of diens behandelingen op de praktijk plaatsvinden of voorlopig nog via videobellen.

Er zijn een aantal regels opgesteld over hoe het gedrag aan te passen in het coronatijdperk. Die hangen ook op de voordeur van de praktijk.

Lees deze goed door en pas ze consequent toe.

Mochten de regels aanpassing behoeven, dan wordt u daar ook opnieuw over geïnformeerd.

 

Indien u onder een risicogroep valt of gezondheidsklachten heeft en het voor u niet duidelijk is of uw komst naar de praktijk mogelijk is, neem dan contact op met het secretariaat of uw behandelaar.

 

Met vriendelijke groet namens de collegae van Busard & Partners,

Bert Busard